مقام معظم رهبری: راه دل نبستن به دنیا رعایت تقواست و اگر چینین شد همه دنیا در دل انسان کوچک می شود