مداد رو بگیر توی دستات، گل بکش و پرنده، مشق های امشب تو، خوبی و مهربونیست؛ ویدئوی اجرای عموپورنگ ترانه کودکانه