دوست دارم اینقدر منو نترسون دوست دارم وقتی دوری دلهره دارم چون دوست دارم؛ کلیپ کوتاه با زیبایی های پاییزی با ترانه دوست دارم