ایدل به جان فراگیر ، فرمودۀ رضا را؛ فرمود با محبان این رمز کیمیا را؛ بار و بُنه مبندید ، جز بر زیارتِ ما؛ گر سوی ما بیائید بخشد خدا شما را؛ هر سو کنید عزیمت ، با اهل بیت عصمت؛ یعنی کنید در دل ، قصد قبورِ ما را...