این تصاویر امنیتی توسط گروه هکری عصای موسی منتشر شده است.