از انتظار دیده یعقوب شد سپید، هیچ آفریده چشم به راه کسی میاد؛ کلیپ نوشته غمگین برای انتظار ظهور مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ