به خودتون آسون بگیرید و اشتباهاتتون رو جبران کنید؛ کلیپ بالا بردن اعتماد به نفس