هنگامى که زمین شدیداً به لرزه درآید و زمین بارهاى سنگینش را خارج سازد و انسان مى گوید: «زمین را چه مى شود» در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو مى کند؛ تلاوت فرازی از سوره زلزال