حاج حسن پدر صنعت موشکی ایران در حال تست سامانه های موشکی بر اثر انفجاری مشکوک به درجه رفیع شهادت نایل شد.