با استفاده از این برنامه و ترفند می توانید صدایی به مراتب بلند از صدای معمولی موبایل خود داشته باشید