کلیپی از روایت دوریها و فراق مادری که فرزند شهیداش را پس 40 سال یافته است.