لطفا صبور باشید گاهی زندگی سر به سر شما می گذارد لطفا جنبه شوخی اش را داشته باشید گاهی هدیه زندگی در چمدانی است که بیرون در گذاشته، نه در دست های آشکارش صبر اوج احترام به حکمت خداست.