از دست ترافیک جونم به لب اومد، توی این خیابون روزم به شب اومد، هی جون به لب اومد، هی روز به شب اومد؛ یک آهنگ قدیمی عامیانه در مقامات موسیقی تهران با صدای مرحوم مرتضی احمدی و رضا عبدی بنام ترافیک