باز هم مرغ دلم بر سر کوی حسین؛ می زند شعشعه با یاد بین الحرمین کی شود بار دگر پر زنم سوی تو؛ آبرو گیرم از تربت کوی تو ...