خودروسازها به بهانه بالا بودن هزینه تولید خودرو، قیمت آن را افزایش داده، اما دولت دستور توقف افزایش قیمت را داد. با این حال قیمت خودرو در بازار بعد از دستور دولت پایین نیامد و راه خودش را رفت.