تا مشکتو تو آب زدی موج دریا شد آروم؛ تا رو به ساحل اومده بغضی نشست توی گلوم ...