گفتاری از حجت الاسلام رفیعی: رسول خدا فرمود: انسان عاقل حلم داره، بردباره، حلم صفت خداست که چندین بار در قرآن به خدا نسبت داده شده است. حلم یعنی مدیریت غضب، ما اکثر نزاع های خانوادگی مون ناشی از غضب و عصبانیت و از عدم مدیریت این خشم است.