استاد رضا مهدوی و قلمگیری سر اژدها در آموزش نقاشی ایرانی