دم صحبی دوباره از کوچه باران خورده ما عطر قدم های تو بلند شده بود؛ کلیپ نوشته غمگین پاییزی برای وضعیت واتساپ