امروزه نظارت اعضای خانواده بر نحوه فعالیت کودکان یکی لازمه های حضور آنان در فضای مجازی است چراکه عدم آگاهی کودک از این فضا می‌ تواند آسیب‌ ها و تهدیداتی را به همراه داشته باشد.