بر تو و آن خاطر آسوده سوگند، بر تو ای چشم گنه آلوده سوگند، بر لبخند جادویی بر آن سیمای روشن، که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من؛ ترانه سوگند با صدای زیبا محمد معتمدی