کلیپی که برای اولین بار انتشار یافت از تست موتور فوق سنگین ماهواره بر که سرآغازی برای همه پیشرفت ها در حوزه موشکی شد همراه با صحنه شادی و شکرگذاری شهید حاج حسن تهرانی مقدم