آموزش ویدئویی برگ چناری در نگارگری از سری آموزشهای نگارگری نقاشی ایرانی توسط استاد مهدوی