در فصل پاییز استفاده از آش و سوپ بسیار مهم است این کلیپ آموزش آشپزی برای درست کردن سوپ کرفس