اسماج دسته هایی از گیاهان با خواص دارویی است که با شیوه خاص دسته می شوند و دود داده می شوند در این کلیپ گل های لوندر، ختمی، محمدی، سرو اسماج می شوند.