حسین مروتی کارشناس حوزه جمعیت: یکی از دلایل تغییر نگاه مرحوم هاشمی در زمینه سیاست‌های جمعیت، دریافت وام‌های بین‌المللی بود چون شرط دریافت وام، کنترل جمعیت بود. مشوق‌های مالی در سند 2030 هم وجود داشت در برنامه جهان آرا شبکه افق