کلیپی آموزنده از دکتر مجتبی شکوری در برنامه کتاب باز سروش صحت درباره فیلم «حوض نقاشی» مازیار میری با بازی گار جواهریان و شهاب حسینی