ایران برنامه موشکی اش را از نقطه صفر شروع کرد و از افرادی که در آن تلاش شهید طهرانی مقدم بسیار شاخص است.