کلیپی جالب برای مدیریت ارزش سهم هایمان در بورس در این اوضاع نابسمان بورس کشور