فیلم کتاب قانون ساخته مازیار میری که به موضوع خانم تازه مسلمان به نام ژولیت و تعارض های رفتاری جامعه مسلمین با قرآن می پردازد با بازی نگار جواهریان، دارین حمزه، پرویز پرستویی