بچه ها آقا مجید قصه ما چون دنبال بازیگوشی بود امروز به مدرسه دیر رسید...