این کلیپ حاوی صحبت و نظران توریست های خارجی است که از ایران بازدید کرده اند و از راحتی و مهربانی مردم و امنیت ایران گفته اند.