در سال های اخیر، ایران هر زمان که لازم دیده تمهیدات دفاعی و تهاجمی را در خلیج فارس، دریای عمان و آب های آزاد ترتیب داده است.