یادی کنیم از شهید محمد ناظری که شاگردانش در نیروی ویژه دریایی سپاه جلوی دزدیده شدن نفت کشور را توسط امریکا ناکام گذاشتند.