از سری قسمت های زیبای کارتون ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت «در جادویی» در این قسمت بابابزرگ ببعی در اتاق رفته اما اصلا جوابی نمی ده این درب اتاق هم باز نمیشه.