دخترم... حواست نبوده... موهات بیرونه اینجا مکان عمومیه... صداپیشگان: خانم گلمکانی و علی زکریائی.