جایی که در نماز سهوا حواستون پرت شد، بدرد شیطان نمیخوره ولی اگر حواستون آمد در نمازید اونجا حواستان را جمع کنید.