کلیپ کوتاه مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ توصیه مراجع به زدن واکسن کرونا.