دورباد روزی که سوگوار احساسات ابراز نشده‌ خود به عزیزانمان باشیم!