ویدئوی مشاوره روانشناسی دکتر مریم آقایی درباره اتکا بیش از حد به آدم ها و توکل به خدا