طناب های کنفی که خیلی از نظر دکور کاربردی است درواقع بافت گیاهی است که دراین کلیپ به روش سنتی درست میشه