بوکاتینی اسفناج ترکیبی از پاستا و سبزیجات است که توسط خانم آذر ماهی صفت آموزش داده می شود.