بازی جالب با در بطری برای افزایش دقت و تمرکز مناسب 4 سال به بالا.