آمدن پاییز و خوشحالی بعضی ها و علت های خنده دار شادیشون از فرارسیدن پاییز.