وقتی قراره کشباف رو کورکنیم اگربه روش معمولی کورکنید حالت کش ازبین میره، طرحهای کشباف رو اینطوری کورکنید.کش میاد وتمیزترمیشه.