سرزمین جعلی، دولت جعلی، تاریخ و فرهنگ جعلی و اکنون: غذای جعلی