بازی الگویابی برای دقت و تمرکز افزایش مهارت دیداری. مناسب ۳ سال به بالا.