وقتی صحبت از داستان خواندن و نقاشی کشیدن مطرح می شه چالش پاره کردن صفحات کتاب و دفتر مطرح می شه.