چه تصمیم درباره بازگشایی مراکز آموزشی گرفته می‌شود؟