ظلم فرعون به اوج رسیده بود 20 هزار نوزاد پسر ذبح شدند و اینگونه موسی(ع) ظهور کرد، بیایید با همدلی برای آمدنش استغاثه کنیم نوشته علی بایبوردی